پنجشنبه، مرداد ۱۶، ۱۳۹۳

بودن یا نوبدن مساله تویی

این روزها دارم  بر عکس همیشه به نبودنت فکر میکنم

به جای فکر کردن به بودنت

این ذهن لعنتی را دارم نرمش میدهم

کلنجار میروم تجربه کند بی تو زندگی کردن را

اما میدانی در نهایت باز هم دارم به تو فکر میکنم