دوشنبه، شهریور ۰۴، ۱۳۹۲

قهرمان

سالها پیش . قبل از ده سالگی. آن موقع که  ویدیو و فیلم ویدیو ممنوع بود، خانه دوستی فیلمی دیدم به نام "قهرمان"
مرد بوکسوری که پسری داشت و پسرک که مادیانی داشت و مادیانی که اسب مسابقه بود و اسمش " اون یه خانومه"she is a lady

هر بار که مادیان در میدان مسابقه چهار نعل میدوید و عرق تمام بدنش را خیس  میکرد. همان موقع که دهانش کف میکرد و تماشاچیان برای تشویقش دست میزدند و هورا میکشیدند ، گزارشگر با صدایی بلند توی بلند گو فریاد میزد " اون یه خانومه " .........!!!!!!!!!!!!!

در حال حاضر حس آن مادیان را دارم در میدان مسابقه میان تشویق آدمها که فقط اسم "اون یه خانومه" را یدک میکشد و هیچ شباهت دیگری به یک "خانم" ندارد.